MSDS software

Weet u zeker dat u op uw MSDS kunt vertrouwen?

 

Siam biedt u 11 redenen om zeker te zijn van uw zaak!

 

 1. Automatische update
 2. Gebruiksgemak en aanpassingsvermogen
 3. Beheer & distributie MSDS automatisch geregeld
 4. Onderscheidend goede klantenservice
 5. Onze software neemt u het werk uit handen
 6. U hoeft geen technische ervaring te hebben
 7. Reeds in gebruik in 35+ verschillende landen
 8. Voorziet in wetgeving in 60 verschillende landen
 9. Altijd up-to-date met wetgeving
 10. Uitstekende technische ondersteuning
 11. Gemakkelijke installatie

Tijd besparen met Siam software voor MSDS

Tijd besparen

Het handmatig opstellen van MSDS documenten kost altijd meer tijd, denkkracht en energie dan gewenst. Het is immers afhankelijk van het land waar uw producten naar toe gaan en de altijd variabele wetgeving ter plaatse. Ook als het ‘dezelfde producten naar hetzelfde land’ betreft. Gevolg: veel ingewikkeld zoek- en speurwerk voordat u zeker welke informatie op het bijbehorende veiligheidsinformatieblad dient te staan. Met Chemeter behoort die intensieve zoektocht definitief tot het verleden doordat het MSDS automatisch wordt samengesteld.

Alles onder controle met Siam software voor MSDS

Alles onder controle

Nooit meer zoeken naar de juiste informatie, nooit meer ingewikkelde berekeningen maken waarbij van alles mis kan gaan, nooit meer die vertwijfelde vraag ‘waar u dat veiligheidsblad’ van een bepaalde zending ook alweer hebt opgeborgen omdat er om wordt gevraagd. Met Siam-it MSDS software (Chemeter, SdSArea) heeft u alle informatie en alle documentatie, goed geordend op een plaats bij elkaar zodat u op ieder moment de benodigde informatie snel en eenvoudig terugvindt. Een kwestie van ‘altijd alles onder controle’.

Geen wettelijke zorgen meer met Siam software voor MSDS

Geen wettelijke zorgen meer

Bij handmatig samenstelde MSDS documenten weet u nooit 100% zeker of u het naar de letter van de wet heeft gedaan. En aangezien u als leverancier van gevaarlijke stoffen wettelijk verantwoordelijk bent voor de producten die u aanbiedt, kan dat resulteren in altijd knagende onzekerheid. Zeker omdat de gevolgen van een fout in de samenstelling van uw MSDS groot kunnen zijn. Met Chemeter heeft u 100% wettelijke zekerheid dat uw veiligheidsinformatiebladen de juiste informatie bieden bij de producten die u levert aan de markt.

Training en ondersteuning Siam software voor MSDS

Training en ondersteuning

Om de Siam-it MSDS software optimaal te benutten, moet deze op de meest effectieve manier worden inzet. Daarom bieden Chemeter en SdS Area een uitgebreid trainingsprogramma en een goede helpdesk-ondersteuning. Deze ondersteuning betreft het gebruik van de software, maar biedt ook juridische en chemische ondersteuning.

Gebruiksvriendelijk

Gebruiksvriendelijk

Om werken met Chemeter en SdS Area MSDS software zo efficiënt, effectief en plezierig mogelijk te maken, is deze bijzonder gebruiksvriendelijk. De stappen die u moet volgen om een veiligheidsblad samen te stellen zijn gevoelsmatig volstrekt logisch. Hierdoor is bijvoorbeeld het leertraject om met deze MSDS software te werken uitzonderlijk kort. Voor u het weet, bent u volledig vertrouwd met het werken met Chemeter en/of SdS Area.

Scherp geprijsd

Scherp geprijsd

Siam-it MSDS software is technologisch geavanceerd en tegelijkertijd eenvoudig in het dagelijks gebruik. Maar ook de prijsstelling is aangenaam verrassend. Dat maakt deze software bij uitstek geschikt voor het chemische midden- en kleinbedrijf. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. Dan bereken we samen met u hoe snel en gemakkelijk deze software zichzelf terugbetaald!

MSDS beheer & distributie

Beheer en distributie MSDS software

Als producent/exporteur van gevaarlijke stoffen bent u niet alleen wettelijk verplicht om MSDS documenten mee te leveren met de producten die u exporteert. U dient uw relaties tevens te informeren op het moment dat er een (vernieuwd) veiligheidsblad voor hen klaarstaat. Met SDSArea kunt u dit proces volledig automatiseren zodat u er geen omkijken meer naar heeft. Met SdSArea worden uw klanten namelijk automatisch geïnformeerd dat er een nieuw MSDS beschikbaar is.

Wereldwijd actief

Wereldwijd actief

 

Geschikt voor meer dan 50 landen!

Met Chemeter beschikt u over software voor classificatieberekening waarmee uw material safety data sheets automatisch voldoen aan de specifieke indeling/format met betrekking tot de wettelijke GHS voorschriften en bepalingen in meer dan 50 landen! Zie het staatje hieronder.

Staat het land waar u naar toe exporteert niet vermeldt in het overzicht? Neem dan even contact met ons op. De ontwikkelingen gaan zo snel dat het goed kan zijn dat we dat land wel al kunnen aanbieden, maar nog niet hebben opgenomen in het staatje.

De achtergrond van Material Safety Data Sheets (MSDS, SDS of VIB’s)

 

Het doel van MSDS is het beschrijven van:
 • De risico’s met betrekking tot gevaarlijke stoffen
 • De mogelijke maatregelen om die risico’s te beheersen

Om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen heeft u MSDS nodig. De leverancier van de gevaarlijke stoffen is er verantwoordelijk voor dat de afnemer ervan beschikt over het wettelijk juiste MSDS. Tegelijkertijd blijft de klant zelf ook verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste MSDS documentatie in de administratie. Ontvangt de klant géén MSDS documentatie bij een levering van een partij gevaarlijke stoffen, dan dient hij daarom te vragen bij zijn leverancier.

 

Bij welke stoffen moet de klant een MSDS document krijgen?

Bij stoffen en mengsels die gevaarlijk zijn volgens de Europese richtlijnen. U herkent deze stoffen aan het gevaarsymbool op de verpakking. Daarbij onderscheiden we:

 • Fysisch chemische gevaren zoals explosief, licht ontvlambaar, oxiderend en bijtend.
 • Gezondheidsgevaren zoals zeer giftig, giftig, bijtend en schadelijk.
 • Milieugevaarlijk.

 

Op welk moment krijgt u een MSDS?
 • Bij de eerste levering van een gevaarlijke stof. Is de volgende levering 12 maanden daarna? Dan krijgt u een nieuw MSDS.
 • Bij iedere aanpassing oftewel update van het veiligheidsblad. Omdat de wet is veranderd of omdat het mengsel is aangepast. Indien de leverancier niet met enige regelmaat updates stuurt, is de ontvanger wettelijk verplicht om daar om te vragen. De klant dient immers te beschikken over de meest recente informatie om de juiste maatregelen te nemen om met de gevaarlijke stoffen te werken of ze te veerwerken.
 • Bij mengsels die in z’n totaliteit ongevaarlijk zijn, maar die wel één gevaarlijke stof bevatten. In dat geval kan de ontvanger een MSDS document op te vragen bij de leverancier. De samenstelling van een mengsel is terug te vinden op het etiket.

 

Samenstelling MSDS document

Om het terugvinden van informatie op MSDS documenten gemakkelijk te maken, zijn ze samengesteld volgens een vast stramien.

 

Waarvoor gebruikt wordt het MSDS document gebruikt?
 • Eigenschappen van stoffen en mengsels aan te duiden. Bijvoorbeeld toxisch, sensibiliserend, brandbaar, enzovoort.
 • Grenswaarden aangeven.
 • Blootstellingsscenario en beheersmaatregelen communiceren.
 • Voorlichting en instructie van medewerkers.

 

Waarom MSDS?

In het MSDS document staan de gevaarlijke karakteristieken van de stof of het mengsel vermeld. Niet alleen om de risico’s en gevaren voor de gezondheid van de medewerkers van de ontvanger zoveel mogelijk te beperken, maar ook om andere gevaren aan te duiden. Denk aan brand- en explosiegevaar en sterke reactiviteit van stoffen. Bij het opstellen van een Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) dient u rekening te houden met deze gevaren.

 

Onvermelde gevaren in RI&E

MSDS vermeldt niet altijd alle mogelijk voorkomende gevaren. Zo kan het bij het werken met brandbare stoffen explosiegevaar ontstaan. Dit is sterk afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en de situatie op de werkvloer. Neem dit soort gevaren vooral mee bij het opstellen van uw RI&E.

 

Grenswaarde

De in het MSDS vermelde grenswaarde van een gevaarlijke stof gaat over het maximale concentratieniveau ervan in de lucht op de werkplek. Zo lang dat niveau onder de aangegeven grenswaarde blijft, kan de werknemer veilig op die plek blijven werken. Het concentratieniveau van gevaarlijke stoffen op de werkplek schommelt uiteraard. Daarom wordt er over een achturige werkdag een gemiddelde bepaald. Dit kan op verschillende manieren:

 • U laat een meting uitvoeren door uw arbodienst.
 • U stelt de concentratie theoretisch vast met behulp van een goedgekeurde methode zoals Stoffenmanager®.

 

Extra gevaarlijke stoffen

Bij sommige extra risicovolle stoffen is zelfs een kortstondige blootstelling gevaarlijk. In dat geval heeft de grenswaarde een absoluut maximum en mag er absoluut niet met gemiddelden worden gewerkt. Het MSDS geeft dan 15-minuten grenswaarden en/of ceilingwaarden.

 

Stoffen zonder wettelijke grenswaarde

Voor stoffen waarvoor geen wettelijke grenswaarde is vastgesteld, moet u dat zelf bepalen. Bijvoorbeeld via de richtwaarde van de DNEL, die u vindt in uw MSDS. De DNEL wordt dus door de leverancier vastgesteld. Meer hierover in de handreiking Reach en Arbo.

 

Kankerverwekkende stoffen

Kankerverwekkende stoffen zijn een categorie apart. In veel gevallen vormen die namelijk ook een bedreiging als de concentratie onder de grenswaarde blijft. Daarom is het zaak om de concentratie van kankerverwekkende stoffen altijd zo vermogelijk onder de grenswaarde te houden.

 

Blootstellingsscenario’s en beheersmaatregelen

Een uitgebreide MSDS bevat ook blootstellingscenario’s. Hierin beschrijft de leverancier verschillende manieren waarop je de gevaarlijke stof kunt gebruiken of verwerken. Bijvoorbeeld door de werknemers van de afnemer, maar ook bij diens klanten. In deze scenario’s geeft de leverancier tevens aan wat de juiste beheersmaatregelen zijn om tijdens dat gebruik de risico’s te beperken. Om er dus zeker van te zijn dat uw werkmethodes rondom gevaarlijke stoffen veilig zijn, is het verstandig om deze scenario’s met de bijbehorende beheersmaatregelen te volgen. Maar daarnaast dient u zelf ook altijd te controleren of al die maatregelen afdoende zijn.

 

Voorbeeld

Een voorbeeld: de beheersmaatregelen schrijven een afzuiginstallatie voor. Dan dient u zelf te bepalen of uw installatie krachtig genoeg is en of deze nog goed werkt. Of stel dat u tegelijkertijd of vlak na elkaar met verschillende gevaarlijke stoffen werkt. Kan dan het gevaar van combinatie-blootstelling ontstaan? En welke maatregelen moet u eventueel nemen om dat te voorkomen?

 

Gebruik gezond verstand

De beheersmaatregelen zoals vastgelegd in het MSDS bestaan in de meeste gevallen persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat is echter niet per definitie de meest optimale oplossing voor uw situatie. Een belangrijke richtlijn van handelen is om de zaken altijd eerst bij de bron aan te pakken en vanuit een arbeidshygiënische strategie. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen alleen indien u niet anders kan!

 

Afwijkingen op blootstellingsscnario’s

Het kan ook gebeuren dat de manier waarop er binnen uw onderneming met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt niet overeenkomen met het blootstellingsscenario. Of wellicht voorziet uw leverancier niet over de juiste blootstellingsscenario’s. In die gevallen heeft u vier mogelijkheden:

 1. U kunt uw handelswijze dusdanig aanpassen dat deze wel overeenkomt met het blootstellingsscenario.
 2. U kunt een leverancier nemen die wel het juiste scenario levert.
 3. U kunt uw manier van opereren melden bij uw leverancier en hem vragen er een blootstellingsscenario voor op te stellen. Let op: in de tussentijd mag u de stof waar het om gaat niet gebruiken of u dient maatregelen te nemen op basis van eigen beoordeling.
 4. Indien u op basis van uw eigen beoordeling maatregelen wilt nemen, dient u contact op te nemen met uw arbodienst of brancheorganisatie. U kunt ook gebruik maken van een goedgekeurd instrument als Stoffenmanager®.

Gratis en vrijblijvende demonstratie Siam-it software!