Canada wil regelgeving gevaarlijke producten in overeenstemming brengen met GHSHet aannemen van de 7e herziene editie van het GHS zou betere gezondheids- en veiligheidsvoordelen voor werknemers en bescherming van werknemers opleveren en zou voldoen aan het Regulatory Cooperation Council Joint Forward Plan van Canada en de Verenigde Staten.
Canada wil regelgeving gevaarlijke producten in overeenstemming brengen met GHS
Het Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS) is de nationale norm voor gevarencommunicatie van Canada met betrekking tot gevaarlijke producten op de werkplek. De belangrijkste elementen van het systeem zijn: gevarenclassificatie, waarschuwingsetikettering van containers, de verstrekking van veiligheidsinformatiebladen en opleidings- en trainingsprogramma’s voor werknemers. Leveranciers van gevaarlijke producten die bedoeld zijn voor gebruik, hantering of opslag op Canadese werkplekken, moeten informatie over gevaren classificeren en verstrekken via labels en veiligheidsinformatiebladen.

 

Waarom nu?

In februari 2011 hebben Canada en de Verenigde Staten gezamenlijk de oprichting aangekondigd van de Regulatory Cooperation Council om de handel tussen de twee landen te vergemakkelijken. In december 2011 werd aangekondigd, als onderdeel van het RJoint Forward Plan van de Samenwerkingsraad voor regelgeving, de gecoördineerde implementatie van het GHS voor gevaarlijke producten op de werkplek. Zowel Canada als de Verenigde Staten kwamen overeen om de implementatie van gemeenschappelijke classificatie- en etiketteringsvereisten voor gevaarlijke producten op de werkplek op elkaar af te stemmen en te synchroniseren.

 

Gevolgen

De Occupational Safety and Health Administration (OSHA) van het Amerikaanse ministerie van Arbeid heeft zojuist een Notice of Proposed Rulemaking (NPRM) uitgegeven om de Hazard Communication Standard – HCS (§ 1910.1200) te wijzigen. Met als doel de zevende herziene editie van het GHS aan te nemen. In het geval Canada besluit om niet hetzelfde pad te volgen, zou dit resulteren in inconsistenties tussen de Canadese en Amerikaanse regelgeving. Hierdoor zouden de kosten voor de chemische industrie en andere bedrijven die gevaarlijke producten voor gebruik op de werkplek verkopen of importeren, toenemen.

 

Belangrijkste doelstellingen en veranderingen

1.1. De voorschriften voor gevaarlijke producten in overeenstemming brengen met de zevende herziene editie van het GHS. Het stelt wijzigingen voor, waaronder nieuwe definities en onderverdelingen voor brandbare gassen. Uitbreiding classificatiecriteria voor oxiderende vaste stoffen. Toevoegen nieuwe definitie voor mutageniteit en carcinogeniteit in geslachtscellen. Wijziging classificatiecriteria voor huidcorrosie en toevoeging nieuwe informatie-elementen over de fysische en chemische eigenschappen van gevaarlijke producten.
2.2. Bepaalde bepalingen met betrekking tot dierproeven, door water geactiveerde toxische stoffen, organische peroxiden of ontvlambare gassen verduidelijken, nauwkeuriger maken of wijzigen.
3.3. Bepaalde bepalingen corrigeren en wijzigen om hun oorspronkelijke bedoeling beter weer te geven en duidelijkere gezondheids- en veiligheidsinformatie te verstrekken die voor werknemers gemakkelijker te begrijpen is.
4.4. Voer administratieve updates uit van de Hazardous Products Regulations, met bijzondere aandacht voor de VN-aanbevelingen over het vervoer van gevaarlijke goederen en de updates van de International Organization for Standardization (ISO).

 

Ondersteuning belanghebbenden

Belanghebbenden – denk aan vertegenwoordigers van leveranciers, werkgevers, werknemersorganisaties en federale, provinciale en territoriale overheidsinstanties op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk – zijn geraadpleegd over de voorgestelde wijzigingen. ‘Waarbij ze (de belangebbenden -red.) hun steun betuigden aan het regelgevingsvoorstel en aangeven dat ze voorstander zijn van voortzetting van handhaving van de afstemming met de Verenigde Staten. Op voorwaarde dat de gezondheids- en veiligheidsvoordelen en -beschermingen van werknemers gehandhaafd of verhoogd worden en dat de timing van de inwerkingtreding van de gewijzigde regelgeving zoveel mogelijk in overeenstemming is met die van de Verenigde Staten.’

Voor meer informatie en het volledige document van de nieuwe voorgestelde bepaling, klik hier.

 
Lees ook: Gezondheidsvoordelen REACH vier keer groter dan kosten

 
Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!