Nieuwe vereisten van kracht voor Poison Control Notifications (PCN)Vanaf 1 januari 2021 zijn er nieuwe vereisten voor het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) Vergiftigingencentra (PCN’s) van kracht geworden voor stoffen voor commercieel en professioneel gebruik. Bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP-verordening) standaardiseert het kennisgevingsproces en de informatievereisten voor mengsels die zijn geclassificeerd voor gevaren voor de menselijke gezondheid of fysische gevaren die in alle EU-lidstaten op de markt worden gebracht.

Nieuwe vereisten van kracht voor Poison Control Notifications (PCN)
Deze eisen gelden vanaf 1 januari 2024 voor stoffen voor industrieel gebruik. Voor alle eerder aangemelde producten die al op de markt zijn, blijven de meldingen geldig tot 1 januari 2025 of totdat er wijzigingen aan het product worden aangebracht. In overeenstemming met bijlage VIII bij de CLP moeten kennisgevingen worden ingediend voor alle “nieuwe” mengsels die zijn ingedeeld voor menselijke gezondheid of fysieke gevaren en die nog niet zijn aangemeld volgens de nationale wetgeving door importeurs en downstreamgebruikers die de producten op de markt brengen.

 

Belangrijkste wijzigingen op een rij

Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, die bijlage II van REACH wijzigt, legde ook nieuwe eisen op aan de samenstelling van veiligheidsinformatiebladen (SDS’en) met ingang van 1 januari 2021. De belangrijkste wijzigingen zijn onder meer:

  • Vereisten met betrekking tot unieke formule-identificatie (UFI’s)
  • Wijzigingen in de vereisten in lijn met herzieningen van UN GHS (GHS Revisie 6 en 7)
  • Toevoeging van specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en de acute toxiciteitsschattingen
  • Toevoeging van informatie over nadelige gezondheidseffecten veroorzaakt door hormoonontregelende eigenschappen
  • Specifieke eisen voor nanovormen van stoffen

 

De regels

Volgens de nieuwe verordening moeten alle nieuwe veiligheidsinformatiebladen die na 1 januari 2021 zijn opgesteld, voldoen aan de nieuwe bijlage II-vereisten. Bestaande veiligheidsinformatiebladen die vóór 1 januari 2021 zijn opgesteld, moeten uiterlijk op 31 december 2022 worden bijgewerkt om te voldoen aan de nieuwe bijlage II-vereisten. Met uitzondering van veiligheidsinformatiebladen voor mengsels die onverpakt worden geleverd waarvoor een UFI vereist is in het veiligheidsinformatieblad.

 

Hoe Chemeter u helpt …

In Chemeter is er een nieuwe module voor u beschikbaar die voldoet aan alle vereisten van Verordening 2017/542 en waarmee u de vereiste geharmoniseerde rapporten kunt indienen, zowel op het niveau van de UFI-codegeneratie voor onze producten als voor het verzamelen van de informatie voor het indienen van het dossier. in het geharmoniseerde Accelerate Format (PCN). Naast het proces om ons productportfolio up-to-date te houden.

 
Lees ook: Gezondheidsvoordelen REACH vier keer groter dan kosten

 
Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!